नदी शब्द रूप

नदी शब्द के रूप। ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द एक॰ द्वि॰ बहु॰ प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः द्वितीया नदीम् नद्यौ नदीः तृतीया नद्या नदीभ्याम् नदीभिः चतुर्थी नद्यै नदीभ्याम् नदीभ्यः पञ्चमी नद्याः नदीभ्याम् नदीभ्यः षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनाम् सप्तमी नद्याम् नद्योः नदीषु सम्बोधनम् नदि नद्यौ नद्यः नदी शब्द रूप। संस्कृत Nadee shabda roop, nadi shabda rup, eekarant shabdaroop