उरण् रपरः १।१।५१॥

सूत्रच्छेदः

उः अण् रपरः

सूत्रार्थ

 • उः – ऋ का
 • अण् – अ इ उ
 • रपर – र से पर

अगर ऋ का अण्

तो वह र पर होता है।

सरल अर्थ

ऋ लृ  का अण्

र् ल्

देवर्षिः – देव + ऋषिः

 • देव + ऋषिः
 • दे (व + ऋ) षिः
 • दे (व् + अ + ऋ) षिः …. आद्गुणः।
 • दे (व् + अ) षिः …. उरण् रपरः।
 • दे (व् + अर्) षिः
 • दे (वर्) षिः
  • देवर्षिः

महा + ऋषिः – महर्षिः

 • महा + ऋषिः
 • म (ह् + आ + ऋ) षिः …. आद्गुणः।
 • म (ह् + गुणः) षिः …. अदेङ्गुणः।
 • म (ह् + अ/ए/ओ) षिः …. स्थानेऽन्तरतमः।
 • म (ह् + अ) षिः …. उरण् रपरः।
 • म {ह् + अ(र्/ल्)} षिः …. स्थानेऽन्तरतमः।
 • म (ह् + अर्) षिः
 • म (हर्) षिः
  • महर्षिः

Leave a Reply