यरोऽनुनसिकेऽनासिको वा ८।४।४५॥

 • यरः
 • अनुनासिके
 • अनुनासिकः
 • वा

सूत्र का अर्थ

यर् का अनुनासिक में अनुनासिक विकल्प से होता है।

यर् + अनुनासिक = यर् -> अनुनासिक

उदाहरण

एतत् + मुरारि

 • त् + म्
  • त् – यर्
   • हयवरट्। लण्। ञमङणनम्।
    झभञ्। घढधष्। जबगडदश्।
    खफछठथचटतव्। कपय्। शषसर्।
  • म् – अनुनासिक
   • ञ म ङ ण न
 • (अनुनासिक) + म्
 • (ङ् ञ् ण् न् म्) + म् … स्थानेऽन्तरतमः
  • त् – दन्ताः
   • ङ् – कण्ठ। नासिका
   • ञ् – तालु। नासिका
   • ण् – मूर्धा। नासिका
   • न्  – दन्ताः। नासिका
   • म् – ओष्ठौ। नासिका
 • (ङ् ञ् ण् न् म्) + म्
 • एतत् + मुरारिः। एत(अनुनासिक) + मुरारि। एत(ङञणनम) + मुरारि।
 • एत(न्) + मुरारि। एतन् + मुरारि। एतन्मुरारि।

जगत् + नाथः – जगन्नाथः।

 • त् + न्
  • त् – यर्
  • न् – अनुनसिक
 • (अनुनासिक) + न्
 • (ङञणनम) + न्
 • न् + न्
 • जगत् + नाथः। जग(अनुनासिक) + नाथः। जग(ङञणनम) + नाथः।
  जग(न्) + नाथः। जगन् + नाथः। जगन्नाथः।

वाक् + मयम् – वाङ्मयम्

 • क् + म् …. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा।
  • क् – यर्
  • म् – अनुनासिक
 • ङञणनम + म् …. स्थानेऽन्तरतमः।
 • ङ् + म्।

वाक् + मयम्। वाङ् + मयम्। वाङ्मयम्।

षट् + मुखः – षण्मुखः।

 • ट् + म् …. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा।
  • ट् – यर्
  • म् + अनुनसिक
 • ङञणनम + म …. स्थानेऽन्तरतमः।
 • ण् + म्

षट् + मुखः। षण् + मुखः। षण्मुखः।

 • षण्मुखः – कार्तिकेयः। स्कन्धः।

Leave a Reply