स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४०॥

सूत्र का अर्थ

 • स्तोः
  • स्तु + षष्ठी
  • स्तु का
   • स्तु
    • स्
    • तु = त् थ् द् ध् न्
 • श्चुना
  • श्चु + तृतीया
  • श्चु से
   • श्चु
    • श्
    • चु = च् छ् ज् झ् ञ्
 • श्चुः
  • श्चु + प्रथमा
  • श्चु होता है।
   • श्चु
    • श्
    • चु = च् छ् ज् झ् ञ्

हिन्दी अर्थ

स्तोः श्चुना श्चुः

स्तु का श्चु से श्चु होता है।

उदाहरण

सत् + चित् = सच्चित्।

 • त् + च् …. स्तोः श्चुना श्चुः।
  • त् is from स्तु = स् त् थ् द् ध् न्
  • च् is from श्चु = श् च् छ् ज् झ् ञ्
 • श्चुः + च्
 • श्,च्,छ्,ज्,झ्,ञ् + च् …. यथासंख्यमनुदेशः समानम्।
 • च् + च् = च्च

शार्ङ्गिन् + जय । न् – दन्तः। ञ् – तालु।

 • न् + ज् ….. स्तोः श्चुना श्चुः।
  • न् – स्तु – स् त् थ् द् ध् न्
  • ज् – श्चु – श् च् छ् ज् झ् ञ्
 • श्चुः + ज्
 • श् च् छ् ज् झ् ञ् + ज् …. यथासंख्यमनुदेशः समानम्
 • ञ् + ज्

शार्ङ्गिञ् + जय = शार्ङ्गिञ्जय।

शार्ङ्ग – विष्णु का धनुष्य

धन – धनी – धनिन् – धनिनी

योग – योगी – योगिन् – योगिनी

अश्व – अश्वी – अश्विन् – अश्विनी

शार्ङ्ग – शार्ङ्गी – शार्ङ्गिन् – शार्ङ्गिनी

रामः + चिनोति। रामस् + चिनोति

 • स् + च् …. स्तोः श्चुना श्चुः।
  • स् – स्तु – स् त् थ् द् ध् न
  • च् – श्चु – श् च् छ् ज् झ् ञ्
 • श्चुः + च्
 • श् च् छ् ज् झ् ञ् + च् …. यथासंख्यमनुदेशः समान्।
 • श् + च्
  • रामश् + चिनोति
  • रामश्चिनोति।

8 thoughts on “स्तोः श्चुना श्चुः ८।४।४०॥”

Leave a Reply